Coed bywyd

Darlleniad: Daniel 4: 4-27

Crynodeb o’r Bregeth

Thema:

Dangos rôl coed mewn sawl rhan o’r Beibl, ac ystyried yr effaith y gall coed eu cael heddiw wrth adfer amgylcheddau diraddedig a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.  Defnyddio stori o lyfr Daniel i ddangos sut mae modd ail-dyfu coed yn llwyddiannus o foncyffion, a sut mae World Vision yn defnyddio hyn i helpu i adfer coedwigoedd, cynyddu bioamrywiaeth a gwella incwm a bywoliaeth rhai o’r cymunedau tlotaf o gwmpas y byd.

Cyflwyniad:

Egluro pwrpas a nodau Sul yr Hinsawdd.

Rhoi amlinelliad o’r sgwrs

Rhan 1 – Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am goed?

Soniwch sawl gwaith y mae coed yn ymddangos yn y Beibl – gan gynnwys tudalen gyntaf Genesis, y Salm gyntaf, tudalen olaf Datguddiad.  Mae mwy o sôn am goed yn y Beibl nag unrhyw beth byw arall heblaw pobl a Duw.

Cymeriadau yn y Beibl sy’n gysylltiedig â choed: Noa, Abraham, Moses, Joseff, Sacheus.

Mae Teyrnas Duw fel hedyn mwstard, sy’n tyfu’n goeden fawr, ac mae’r Salmau a Jeremeia ill dau’n disgrifio coeden a blannwyd ger ddŵr sy’n llifo – mae hyn yn dangos pwysigrwydd a manteision coed.

Rhan 2 – Prosiect WV yn Nyatike, Kenya

Rôl coed wrth helpu i fynd i’r afael â thlodi mewn cymunedau fel Nyatike.

Gall coed fod yn ffynhonnell bwyd, tanwydd a phren.

Mae coed hefyd yn helpu i wella ffrwythlondeb pridd a lleihau erydiad, gallant wella maint cnydau, a gallant ddarparu llefydd i blant chwarae

Rhan 3 – Pam nad plannu coed yw’r peth gorau i’w wneud bob amser

Mewn ardaloedd sydd â phrinder dŵr, nid yw plannu coed, neu lasbrennau, o reidrwydd yn arwain at goed llawn dwf, gan fod gan y glasbren wreiddiau sy’n methu cyrraedd y lefel trwythiad, felly mae llawer yn marw cyn iddynt sefydlu eu hunain.

Nid planhigfeydd o fathau unigol o goed yw’r ateb gan fod hynny’n lleihau bio-amrywiaeth ac yn arwain at ddirywiad pellach yn y pridd, er ei fod yn ffordd gyflym a hawdd o blannu llawer o goed.

Rhan 4 – Stori o’r Beibl: Breuddwyd Nebwchadnesar – boncyff coeden

Yn llyfr Daniel, roedd gan y Brenin Nebwchadnesar freuddwyd am goeden yn cael ei thorri i lawr ar lefel y ddaear, gan adael dim ond stwmp.  Roedd hyn yn symbol ohono’n cael ei dynnu oddi ar ei orsedd a’i yrru allan o Fabilon.  Fodd bynnag, roedd gan y goeden a oedd wedi’i thorri i lawr ei system wreiddiau fawr o hyd ac felly roedd yn gallu cael dŵr a maetholion o’r pridd, ac felly tyfodd egin newydd o’r stwmp gan dyfu’n ôl yn goeden lawn, i symboleiddio Nebwchadnesar yn cael ei adfer i’w orsedd ar ôl iddo anrhydeddu a gogoneddu Duw.

Rhan 5 – Ail-dyfu Coed drwy ‘Adfywio Naturiol wedi’i Reoli gan Ffermwyr’

Mae World Vision yn hyrwyddo techneg debyg iawn i stori coeden Nebwchadnesar, sef ‘Adfywio Naturiol wedi’i Reoli gan Ffermwyr’ (FMNR).  Mae hon yn broses o aildyfu, neu adfywio, coed o foncyffion sy’n bodoli eisoes drwy docio egin gormodol, i annog a rheoli’r tyfiant i nifer fach o egin yn unig, fel bod modd adfer y goeden mewn cyfnod byr iawn (o fewn ychydig flynyddoedd).

Mae’r tocio hefyd yn rhoi pren i’r ffermwr ar gyfer tanwydd ac ar gyfer porthiant anifeiliaid.

Mae’r coed sydd wedi’u hadfer yn helpu i wella ansawdd y pridd a gwella ffrwythlondeb, gan arwain at gynnydd ym maint cnydau, gan ddarparu mwy o fwyd i’r ffermwr, a mwy o incwm.  Gall hefyd arwain at lai o lifogydd wrth i ddŵr glaw gael ei amsugno’n fwy i’r ddaear.

Fideo ‘Everything is Connected’: https://www.youtube.com/watch?v=p-terQL6RO0&feature=emb_logo

Rhan 6 – Stori Naaman a’i fam Pamela

Stori’r bachgen 13 oed Naaman a’i fam weddw Pamela, yn dysgu ‘FMNR’ gan eu cymydog Peter, ac yn gallu tyfu coed ffrwythau gan ddarparu guava, afocado a ffrwythau gwyllt, gan ddyblu bron eu cynhaeaf o indrawn.

Rhan 7 – Casgliad

  • Mae newid yn yr hinsawdd yn gwneud pethau’n anoddach i lawer, ond mae modd eu helpu i addasu
  • Mae coed yn bwysig ond gall fod yn well aildyfu coed yn hytrach na phlannu coed newydd
  • Mae angen i goed helpu i gynyddu bioamrywiaeth ac adfer yr amrywiaeth o blanhigion a bywyd gwyllt a greodd Duw i ni.
  • Gweddïwch dros y cyfarfodydd newid yn yr hinsawdd yn 2021, y byddant yn creu newid gwirioneddol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd
  • Gweddïwn dros Naaman a’i gymuned yn Nyatike wrth iddynt addasu i newid yn yr hinsawdd
  • Gweddïwn y bydd Duw yn dangos i ni sut i leihau ein heffeithiau negyddol ein hunain ar yr amgylchedd a pharchu creadigaeth Duw.

Nodiadau siaradwyr – Mwy am World Vision

Yn World Vision, rydym yn canolbwyntio ar helpu’r plant mwyaf agored i niwed i oresgyn tlodi a phrofi llawnder bywyd. Rydym yn helpu plant o bob cefndir, hyd yn oed yn y lleoedd mwyaf peryglus, wedi ein hysbrydoli gan ein ffydd Gristnogol.

Mae gan World Vision dros 70 mlynedd o brofiad o weithio gyda chymunedau, rhoddwyr, partneriaid a llywodraethau i greu cyfleoedd ar gyfer dyfodol gwell i blant sy’n agored i niwed … hyd yn oed yn y mannau anoddaf.

Rydym yn mynd i’r afael â thlodi yn ei wreiddiau. Mae ein dull integredig yn cynnwys dŵr, gofal iechyd, addysg, amddiffyn plant, a chynhyrchu incwm, fel y gall pob plentyn dyfu i fod y person y creodd Duw ef i fod.

Os hoffech ddysgu mwy am waith World Vision a sut y gallwch chi a’ch cymuned eglwys ymuno â ni, cysylltwch â ni –
E-bostiwch ein tîm Eglwysi :  churches@worldvision.org.uk
Ewch i: worldvision.org.uk/get-involved/resources/
Ymunwch â ni mewn gweddi: worldvision.org.uk/get-involved/resources/pray-together/