Mae Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru, Undeb Bedyddwyr Prydain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yng Nghymru, y Gynghrair Gynulleidfaol yng Nghymru, yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru, Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghymru a Y Cynulleidfaoedd Lutheraidd,Diwygiedig ac Unedig Almaeneg eu hiaith yng Nghymru. Rhyngddynt, mae gan yr enwadau hyn rhyw 65,000 o aelodau mewn 1,600 o eglwysi ledled Cymru, yn addoli trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn ei gyfarfod ar Fai 16eg 2017 sefydlwyd Mr Rheinallt Thomas yn Lywydd newydd Y Cyngor am y dair blynedd nesaf. Arweiniwyd y seremoni gan y Llywydd presennol, Y Parch Peter Dewi Richards, ac wrth gyflwyno Mr Thomas nododd nifer o ffeithiau o’i gefndir gan gynnwys iddo fod yn Flaenor gyda Eglwys Brsbyteraidd Cymru ers 1966; yn Gyn Lywydd Cymdeithasfa’r Gogledd a Henaduriaeth Môn a Chyngor Eglwysi Rhyddion Y Gogledd. Nododd ei fod wedi bod yn gyfrifol am Faterion Addysg Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru am 16 mlynedd ac hefyd mai ef oedd Cyfarwyddwr (cyntaf) Canolfan Genedlaethol Addyg Grefyddol am 21 mlynedd. Wedi arwisgo’r Llywydd newydd a chyflwyno y tlws iddo offrymwyd gweddi gan un o gyn lywyddion y Cyngor Y Parch Gareth Morgan Jones.

Diolchodd y llywydd newydd i’r Parch Peter Dewi Richards am ei arweiniad doeth a chadarn yng nghyfarfodydd Y Cyngor dros y tair blynedd diwethaf a’i fod fel cyn Ysgrifennydd i’r Cyngor wedi gallu dod a llawer o brofiad i’r swydd. Diolchodd iddo hefyd am weithredu ar ein rhan fel cynrychiolydd yn genedlaethol yn y cyswllt cyhoeddus a’r byd eglwysig.

Aeth Y Llywydd ymlaen i ddiolch am yr anrhydedd a osodwyd arno a hyderai y byddai yn gallu cyflawni gofynion y swydd gyda’r un trylwyredd ac effeithiolrwydd ag a gafwyd gan ei rhagflaenwyr. Gwyddai mai ef oedd y lleygwr cyntafi fod yn Llywydd yn y Gogledd yn 2002 a hyd y gwyddai yr unig leygwr arall i’r Cyngor Cenedlaethol oedd Y Barnwr Dewi Watckin Powell nifer sylweddol o flynyddoedd yn ôl.

Parch. Peter Dewi Richards; Mrs Helen Jones (Ysgrifenydd); Mr Rheinallt Thomas