Deunydd Addoli

Gweddïau a Deunydd Addoli ar gyfer Etholiadau 2016

Gweddi dros yr Etholiad

Dduw gwirionedd a doethineb,
Diolchwn am y wlad yr ydym yn byw ynddi, ac am y rhai hynny yr enillodd eu llafur a’u haberth inni’r hawl i bleidlais gyffedinol ac i ddewis ein llywodraeth.
Gweddïwn y bydd inni bleidleisio’n ddoeth:
Y gwelwn y tu hwnt i gulni hunan-les, a chydnabod ein bod yn aelodau o un corff,
un gymuned;
Yr ystyriwn effaith ein penderfyniadau ar y rhai mwyaf bregus, ar ein cymdogion,
ac ar y cenedlaethau sydd i ddod;
Ac y bydd i’n dewisiadau hyrwyddo heddwch a chytgord,
gartref ac ymhlith y teulu bydeang o genhedloedd.
Gofynnwn hyn trwy Iesu Grist, trwy’r hwn y carodd Duw y byd gymaint nes dyfod i’n plith i rannu ein bywyd dynol.
Amen.

Gweddi dros yr Ymgeiswyr

O Dduw, ti yw ffynhonnell pob awdurdod, a phob gwaith da.
Diolchwn am bawb sy’n barod i dderbyn y cyfrifoldeb o lywodraethu, i fentro sefyll etholiad, ac i’w cyflwyno’u hunain i ewyllys y bobl yn y broses ddemocrataidd.
Gweddïwn ar i bawb sy’n chwennych swydd gael eu harwain gan awydd anhunanol i sicrhau’r pethau gorau i’r rhai y maent yn ymdrechu i’w cynrychioli, ac i hyrwyddo gonestrwydd a dealltwriaeth wrth drafod y materion sydd dan sylw.
Dyro i’r ymgeiswyr gryfder a dewrder yn ystod yr ymgyrch; a phan hysbysir y canlyniadau dyro iddynt ras a gwyleidd-dra mewn buddugoliaeth ac aflwyddiant, a haelioni ysbryd i gydweithio yn y blynyddoedd sydd i ddod er lles y wlad y maent yn dymuno’i gwasanaethu.
Gweddïwn hyn trwy Iesu Grist, yr ydym ynddo yn byw, yn symud ac yn bod.
Amen.

Gweddi dros eraill sy’n gysylltiedig â’r etholiad

Dduw cariad,
Dygwn ger dy fron bawb y mae a wnelont â’r broses etholiadol,
ond nad ydynt yn sefyll am swydd. Gweddïwn dros:
Bartneriaid, teuluoedd a chyfeillion yr ymgeiswyr;
Ymgyrchwyr, swyddogion y pleidiau ac aelodau o garfanau pwyso;
Gweision sifil, cynghorwyr a phawb y mae’n rhaid iddynt fod yn ddiduedd;
Gweithwyr yn y cyfryngau newyddion, neu sy’n rhannu gwybodaeth ac yn hyrwyddo trafodaeth trwy ddulliau eraill.
Tywallt arnynt oll dy nerth cynhaliol yn y cyfnod hwn o straen.
Amddiffyn hwy, a phawbi sy’n annwyl ganddynt, rhag temtasiwn;
a bendithia hwy â synnwyr o gydbwysedd a synnwyr digrifwch.
Bydded iddynt gynghori’n ddoeth a thrugarog, gan wybod bod eu cyfraniad yn hanfodol i greu cymdeithas agored a hael a gwir ddemocrataidd.
Gofynnwn hyn oll trwy Iesu Grist, ein Hiachawdwr a’n Cyfaill.
Amen.

Carol Wardman (cyf. Gwynn ap Gwilym), yr Eglwys yng Nghymru

1. Cliciwch yma ar gyfer deunydd addoli ar Dai a Digartrefedd
(cliciwch yma hefyd i weld fideos perthnasol )

2. Cliciwch yma ar gyfer deunydd addoli ar Amgylchedd a Newid Hinsawdd
(cliciwch yma hefyd i weld fideos perthnasol)

3. Cliciwch yma ar gyfer deunydd addoli ar Ffermio a Bywyd Gwledig
(cliciwch yma hefyd i weld fideos perthnasol)