Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon

https://ctbi.org.uk/resources-for-week-of-prayer-for-christian-unity-2020/

Diwrnodau o weddi – Brexit a’r Eglwysi

BREXIT: Eglwysi’n galw am ddiwrnodau o weddï ar draws y DU

CHWEFROR 11, 2019 GAN GOLYGYDD

Diweddariad 11 Chwefror 2019:

Mae gweddïau ar gael i’w lawrlwytho yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon (EYMI) wedi cyhoeddi cais bod pob un o’i eglwysi sy’n aelodau a chyrff cysylltiedig yn ymuno â’i gilydd, ar hyn dechrau’r wythnos weddi am undod Cristnogol, mewn cyfnod o weddi bwrpasol am y sefyllfa wleidyddol yn y Y Deyrnas Unedig. Credwn fod hwn yn gyfnod sy’n gofyn am weddïau penodol am ddirnadaeth a doethineb, yn ogystal â bod yn amser i wrando’n ddwfn ar alwad Duw i gyd-fyw mewn heddwch a chyfiawnder.

CTBI yn enwedig yn gofyn i eglwysi, a phawb o ffydd, ymuno â’i gilydd dros yr wythnos sydd i ddod, gan ddechrau y Sul hwn, wrth weddïo dros ein gwleidyddion a sefydliadau gwleidyddol.

Dywedodd Archesgob Angaelos, Esgob Coptic Llundain “Mae hwn yn gyfnod lle mae llawer yn teimlo dicter a phryder dros y dyfodol, ac felly mae angen inni weddïo bod y rheini sydd â baich trwm arweinyddiaeth wleidyddol yn ein gwlad yn dod o hyd i undod sy’n dod â’n cymunedau at ei gilydd yn y dasg o weithio tuag at ewyllys da. Rydym yn gobeithio ac yn gweddïo y bydd pob person o ffydd yn ymuno â ni mewn gweddi ar draws ein cenedl, a thu hwnt. “

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol CTBI, Bob Fyffe, fod adnoddau yn cael eu cynhyrchu i wasanaethu’r eglwysi yn y dasg hon. Croesawodd hefyd sylwadau cefnogol arweinwyr eglwysig ar draws Prydain ac Iwerddon.

Meddai Archesgob Caergaint a, Archesgob Caerefrog:

“Rydym yn adleisio galwad Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon i Gristnogion a holl rai o ffydd ac ewyllys da i roi amser i weddïo ddechrau’r Sul hwn yn eu heglwysi lleol neu fel y dewisant: gweddïo am ddoethineb, dewrder, uniondeb a thosturi i’n arweinwyr gwleidyddol a phob Aelod Seneddol; am gymodi; ac am weledigaeth ffres ac uno i bawb yn ein gwlad.”

Cafodd geiriau’r ddau Archesgobion eu hardystio gan y gwir Parchg Susan Brown, cymedrolwr Cynulliad Cyffredinol Eglwys yr Alban ynghyd â Archesgob Cymru John Davies.

Dywedodd y Parchg Brian Anderson, Llywydd Cyngor Eglwysi Iwerddon: “wrth i ni ddod at ein gilydd mewn gweddi ar yr adeg hon o ansicrwydd rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd amddiffyn perthnasoedd er lles y lles cyffredin. Yr ydym yn arbennig o awyddus i annog cynrychiolwyr o’r cyhoedd, a phawb arall sy’n rhoi arweiniad yn ein cymdeithas, i bwyso a mesur eu geiriau’n ofalus, i barchu gonestrwydd y rhai sy’n gydwybodol yn wahanol iddynt ac i siarad yn raslon. “

Croesawodd Patrick Coyle, Cadeirydd Cytun (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) y fenter hefyd gan ddweud “Mae hwn yn adeg dyngedfennol yn ein hanes pan fo’r angen i ni roi ein holl ymdrech, yn gorfforol ac yn ysbrydol i gefnogi ein harweinwyr gwleidyddol yn eu gwaith hollbwysig o adeiladu cymunedau cryf. Croesawaf yr alwad bwysig hon i weddi “

Yr Archesgob Angaelos
Bob Fyffe

Cwrs Grawys