Eglwys a Chymdeithas

Eglwys a Chymdeithas

Ers dyfodiad y Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 1999 fe gynhyrchodd Cytûn lu o bapurau ar ddatganoli. Ym Mehefin 2020, cyhoeddwyd papur gwyntyllu gan Cytûn ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn archwilio agweddau

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

DIWEDD TYMOR CYTHRYBLUS SENEDD CYMRU Ar brynhawn Mercher, Mawrth 24, fe ddaeth diwedd ar dymor pumed Cynulliad Cymru, bellach yn Senedd Cymru. Yn yr un modd â’r pedwerydd tymor, fe ddaeth i ben gyda’r Llywodraeth yn annisgwyl yn colli’r bleidlais

Etholiadau Cymru 2021

Etholiadau Cymru 2021

ETHOLIADAU CYMRU 2021 – CANLLAW CWTA Ar y 6ed o Fai 2021, caiff etholwyr Cymru eu cyfarch gan ddau etholiad gwahanol, tair system bleidleisio wahanol, a thair ffin etholaethol wahanol. Mewn ambell ardal, fe all y bydd is-etholiadau i ethol

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

DIWEDD TYMOR CYTHRYBLUS SENEDD CYMRU Ar brynhawn Mercher, Mawrth 24, fe ddaeth diwedd ar dymor pumed Cynulliad Cymru, bellach yn Senedd Cymru. Yn yr un modd â’r pedwerydd tymor, fe ddaeth i ben gyda’r Llywodraeth yn annisgwyl yn colli’r bleidlais

Read more
Bwletin Polisi Chwefror 2021

Bwletin Polisi Chwefror 2021

ALL EGLWYSI A CHENEDL AIL-ADEILADU’N WELL? Mae eglwysi Cymru, fel y genedl gyfan, wedi canolbwyntio ers blwyddyn ar amryfal effeithiau Covid-19 a’r cyfyngiadau cyfreithiol ar ein gwaith. Yn ogystal â darparu gwybodaeth am y materion ymarferol hynny, mae Cytûn o’r

Read more
Bwletin Polisi Rhagfyr 2020

Bwletin Polisi Rhagfyr 2020

PANDEMIC YN CYNYDDU’R GOFYN AR FANCIAU BWYD Mae ffigurau newydd gyhoeddwyd fis Tachwedd  yn datgelu fod banciau bwyd yn rhwydwaith Trussell Trust ar draws Cymru wedi darparu 70,393 o barseli bwyd i bobl yn wynebu argyfwng rhwng Ebrill a Medi

Read more
Papur briffio am Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2020 a Chwricwlwm i Gymru 2022

Papur briffio am Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2020 a Chwricwlwm i Gymru 2022

Ar 6 Gorffennaf 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). Cyhoeddwyd hefyd nifer o ddogfennau cefndirol. Nod y Bil yw gosod sail statudol i Gwricwlwm i Gymru a gyhoeddwyd yn Ionawr 2020 ar gyfer ysgolion i’w gyflwyno o

Read more
Pleidleisio drwy’r Post

Pleidleisio drwy’r Post

Efallai y bydd mwy o bobl yn ystyried pleidleisio drwy’r post ar gyfer yr etholiadau ar 6  Mai eleni. Gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post mewn un etholiad yn unig neu am gyfnod hirach. Sicrhau pleidlais bost Yn gyntaf,

Read more
Yr achos dros ddiogelu ymrwymiad Datblygu Rhyngwladol Prydain

Yr achos dros ddiogelu ymrwymiad Datblygu Rhyngwladol Prydain

BRIFF GAN EGLWYSI’R DU, CHWEFROR 2021 Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd Canghellor y DU fwriad y Llywodraeth i leihau’r gyllideb ar gyfer datblygu rhyngwladol yn sylweddol, gan ddadlau bod costau ymdrin â phandemig y coronafeirws yn golygu bod angen torri’r

Read more

Trydar

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Confirmation that this hustings event is happening as campaiging resumes. Please click on the link below to book your place.
Cadranhad y bydd y digwyddiad holi ac ateb hwn yn digwydd wrth i’r ymgyrchu ail-ddechrau. Dilynwch y ddolen isod i gadarnhau eich lle.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Christian Webinar and Q&A on Covid Vaccination
Recognition that “vaccine hesitancy” could play a significant role in the low uptake of Covid-19 vaccines in BAME communities in Cardiff and Vale, and Nationally, fuelled by misinformation about the content and safety of the vaccine and other theological concerns. The webinar will be an opportunity for our communities to hear directly from, and ask questions of, a panel of Church leaders and Health specialists with the aim of informing choice and addressing misinformation.
There will be an opportunity to ask questions in Welsh and English.

Webinar Gristnogol a Sesiwn Holi ac Ateb ar Frechu Covid
Cydnabod y gallai "petruso rhag brechu" chwarae rhan bwysig yn y nifer isel sy'n manteisio ar frechlynnau Covid-19 mewn cymunedau BAME yng Nghaerdydd a'r Fro, ac yn genedlaethol, wedi'i ysgogi gan wybodaeth anghywir am gynnwys a diogelwch y brechlyn a phryderon diwinyddol eraill. Bydd y gweminar yn gyfle i'n cymunedau glywed yn uniongyrchol gan banel o arweinwyr eglwysi ac arbenigwyr Iechyd, a gofyn cwestiynau iddynt, gyda'r nod o lywio dewis a mynd i'r afael â gwybodaeth anghywir.
Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn Gymraeg a Saesneg.

https://zoom.us/webinar/register/WN_D7tNJl1CSPeH_5WpQccKAA
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Christian Webinar and Q&A on Covid Vaccination
Recognition that “vaccine hesitancy” could play a significant role in the low uptake of Covid-19 vaccines in BAME communities in Cardiff and Vale, and Nationally, fuelled by misinformation about the content and safety of the vaccine and other theological concerns. The webinar will be an opportunity for our communities to hear directly from, and ask questions of, a panel of Church leaders and Health specialists with the aim of informing choice and addressing misinformation.
There will be an opportunity to ask questions in Welsh and English.

Webinar Gristnogol a Sesiwn Holi ac Ateb ar Frechu Covid
Cydnabod y gallai "petruso rhag brechu" chwarae rhan bwysig yn y nifer isel sy'n manteisio ar frechlynnau Covid-19 mewn cymunedau BAME yng Nghaerdydd a'r Fro, ac yn genedlaethol, wedi'i ysgogi gan wybodaeth anghywir am gynnwys a diogelwch y brechlyn a phryderon diwinyddol eraill. Bydd y gweminar yn gyfle i'n cymunedau glywed yn uniongyrchol gan banel o arweinwyr eglwysi ac arbenigwyr Iechyd, a gofyn cwestiynau iddynt, gyda'r nod o lywio dewis a mynd i'r afael â gwybodaeth anghywir.
Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn Gymraeg a Saesneg.

https://zoom.us/webinar/register/WN_D7tNJl1CSPeH_5WpQccKAA
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Holocaust Memorial Day (HMD) on 27 January is the day to remember the millions of people murdered in the Holocaust, under Nazi Persecution and in the genocides in Cambodia, Rwanda, Bosnia, and Darfur. Holocaust Memorial Day Trust (HMDT) is the charity which promotes and supports HMD in the UK.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Dydd Llun
Diwrnod 8
Cymodi â’r greadigaeth gyfan

“Er mwyn i’m llawenydd i fod ynoch, ac i’ch llawenydd chwi fod yn gyflawn”
(Ioan 15:11)
• Colosiaid 1:15-20 Ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll
• Marc 4:30-32 Cyn lleied â hedyn mwstard

Myfyrdod
Mae’r emyn i Grist yn yr Epistol at y Colosiaid yn ein gwahodd i ganu mawl i iachawdwriaeth Duw, iachawdwriaeth sy’n cwmpasu’r holl fydysawd. Trwy’r Crist croeshoeliedig ac atgyfodedig, agorwyd llwybr tuag at gymod; mae dyfodol o fywyd a heddwch yn yr arfaeth ar gyfer y greadigaeth hefyd.
Gyda llygaid ffydd, gwelwn fod teyrnas Dduw yn wirionedd sydd yn agos iawn atom ond sydd eto’n fach iawn, bron yn anweledig, megis hedyn mwstard. Fodd bynnag, mae’n tyfu. Hyd yn oed yng nghanol trallod ein byd mae Ysbryd yr Un Atgyfodedig ar waith. Mae’n ein hannog i weithio’n ddiflino – gyda phawb o ewyllys da – i geisio cyfiawnder a heddwch ac i sicrhau y daw’r ddaear unwaith eto’n gartref i’r holl greaduriaid. Rydym yn rhannu yng ngwaith yr Ysbryd fel y gall y greadigaeth yn ei holl gyflawnder barhau i foli Duw. Pan mae natur yn dioddef, pan gaiff bodau dynol eu gormesu, mae Ysbryd y Crist Atgyfodedig – ymhell o ganiatáu i ni wangalonni – yn ein gwahodd i ddod yn rhan o’i waith iachusol.
Mae’r newydd-deb bywyd mae Crist yn ei gynnig, er mor guddiedig y gall hynny fod, yn dod â goleuni gobaith i lawer. Mae’n darddle cymod ar gyfer yr holl greadigaeth ac yn cynnwys llawenydd sy’n dod o’r tu allan i ni: “er mwyn i’m llawenydd i fod ynoch, ac i’ch llawenydd chwi fod yn gyflawn” (Ioan 15:11).
“Ydych chi am ddathlu’r newydd-deb bywyd mae Crist yn ei gynnig drwy’r Ysbryd Glân, ac am adael iddo fyw ynoch chi, yn ein plith ni, yn yr Eglwys, yn y byd a thrwy’r holl greadigaeth?”
[Yr ail addewid a wneir adeg gwneud proffes yng Nghymuned Grandchamp]

Gweddi
Driol Dduw, diolchwn i ti am i ti ein creu a’n caru.
Diolchwn i ti am dy bresenoldeb ynom ninnau ac yn y greadigaeth.
Bydded i ni ddysgu edrych ar y byd fel rwyt tithau’n edrych arno, gyda chariad.
Yng ngobaith y weledigaeth honno, bydded i ni allu gweithio i sicrhau byd
lle bydd cyfiawnder a heddwch yn ffynnu,
er gogoniant i’th enw.

Cwestiynau
• I ba raddau mae eich bywyd chi’n datgan iachawdwriaeth Duw? Pa argraff am Dduw fyddai eraill yn ei chael o’r ffordd rydych chi’n byw?
• Beth allai eich eglwys(i) a’ch cymuned ei wneud gyda’i gilydd i beri bod cyfiawnder a heddwch yn ffynnu yn eich ardal?
• Sut mae eich eglwys neu eich grŵp o eglwysi’n gofalu am greadigaeth Duw? Pa newidiadau, bach neu fawr, allech chi eu gwneud a fyddai’n gwneud y gofal hwnnw’n fwy effeithiol?
Ewch a gwnewch
(gweler www.ctbi.org.uk/goanddo)
Byd-eang: Dysgwch am y gadwyn weddi dros gyfiawnder hinsawdd ac ymunwch â hi.
Lleol: Ymgyrchwch gyda’ch gilydd dros gyfiawnder hinsawdd yn y cyfnod yn arwain at y trafodaethau ynghylch newid hinsawdd o dan nawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow yn 2021.
Personol: Gweithredwch o blaid cyfiawnder hinsawdd yn eich bywyd eich hun.