Eglwys a Chymdeithas

Eglwys a Chymdeithas

Ers dyfodiad y Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 1999 fe gynhyrchodd Cytûn lu o bapurau ar ddatganoli. Ym Mehefin 2020, cyhoeddwyd papur gwyntyllu gan Cytûn ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn archwilio agweddau

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

DIWEDD TYMOR CYTHRYBLUS SENEDD CYMRU Ar brynhawn Mercher, Mawrth 24, fe ddaeth diwedd ar dymor pumed Cynulliad Cymru, bellach yn Senedd Cymru. Yn yr un modd â’r pedwerydd tymor, fe ddaeth i ben gyda’r Llywodraeth yn annisgwyl yn colli’r bleidlais

Etholiadau Cymru 2021

Etholiadau Cymru 2021

ETHOLIADAU CYMRU 2021 – CANLLAW CWTA Ar y 6ed o Fai 2021, caiff etholwyr Cymru eu cyfarch gan ddau etholiad gwahanol, tair system bleidleisio wahanol, a thair ffin etholaethol wahanol. Mewn ambell ardal, fe all y bydd is-etholiadau i ethol

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

DIWEDD TYMOR CYTHRYBLUS SENEDD CYMRU Ar brynhawn Mercher, Mawrth 24, fe ddaeth diwedd ar dymor pumed Cynulliad Cymru, bellach yn Senedd Cymru. Yn yr un modd â’r pedwerydd tymor, fe ddaeth i ben gyda’r Llywodraeth yn annisgwyl yn colli’r bleidlais

Read more
Bwletin Polisi Chwefror 2021

Bwletin Polisi Chwefror 2021

ALL EGLWYSI A CHENEDL AIL-ADEILADU’N WELL? Mae eglwysi Cymru, fel y genedl gyfan, wedi canolbwyntio ers blwyddyn ar amryfal effeithiau Covid-19 a’r cyfyngiadau cyfreithiol ar ein gwaith. Yn ogystal â darparu gwybodaeth am y materion ymarferol hynny, mae Cytûn o’r

Read more
Bwletin Polisi Rhagfyr 2020

Bwletin Polisi Rhagfyr 2020

PANDEMIC YN CYNYDDU’R GOFYN AR FANCIAU BWYD Mae ffigurau newydd gyhoeddwyd fis Tachwedd  yn datgelu fod banciau bwyd yn rhwydwaith Trussell Trust ar draws Cymru wedi darparu 70,393 o barseli bwyd i bobl yn wynebu argyfwng rhwng Ebrill a Medi

Read more
Papur briffio am Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2020 a Chwricwlwm i Gymru 2022

Papur briffio am Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2020 a Chwricwlwm i Gymru 2022

Ar 6 Gorffennaf 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). Cyhoeddwyd hefyd nifer o ddogfennau cefndirol. Nod y Bil yw gosod sail statudol i Gwricwlwm i Gymru a gyhoeddwyd yn Ionawr 2020 ar gyfer ysgolion i’w gyflwyno o

Read more
Pleidleisio drwy’r Post

Pleidleisio drwy’r Post

Efallai y bydd mwy o bobl yn ystyried pleidleisio drwy’r post ar gyfer yr etholiadau ar 6  Mai eleni. Gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post mewn un etholiad yn unig neu am gyfnod hirach. Sicrhau pleidlais bost Yn gyntaf,

Read more
Yr achos dros ddiogelu ymrwymiad Datblygu Rhyngwladol Prydain

Yr achos dros ddiogelu ymrwymiad Datblygu Rhyngwladol Prydain

BRIFF GAN EGLWYSI’R DU, CHWEFROR 2021 Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd Canghellor y DU fwriad y Llywodraeth i leihau’r gyllideb ar gyfer datblygu rhyngwladol yn sylweddol, gan ddadlau bod costau ymdrin â phandemig y coronafeirws yn golygu bod angen torri’r

Read more

Trydar

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Rydym wedi diweddaru ein gwybodaeth am #Covid19 i eglwysi yng Nghymru https://cytun.co.uk/hafan/?page_id=2859. Rydym yn dal i aros arweiniad am rai materion penodol gan Lywodraeth Cymru ac fe ddiweddarir y dudalen eto pan gawn wybod mwy.
We have updated information re #COVID19 for churches in Wales https://cytun.co.uk/hafan/?page_id=2861&lang=en We are awaiting guidance from Welsh Government on some matters and will update again when more is known. NB Legal restrictions remain in place in Wales.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Pwyll piau hi, ond yn gyfreithiol fe all eglwysi bellach ganiatau canu ac i hyd at 6 o oedolion gyd-eistedd yn yr oedfa a gweithgareddau eraill, yn ddarostyngedig i asesiad risg cyflawn a chymryd pob gofal (megis gwisgo gorchuddion wyneb). Manylion llawn a dolenni i ganllawiau Llywodraeth Cymru ar wefan Cytun: https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2859
We will all wish to take due care, but legally churches may now permit singing and allow up to 6 adults to sit together in worship and other activities, subject to a full risk assessment and taking appropriate precautions (such as wearing face coverings). Full details and links to Welsh Government guidance on Cytun's website: https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2861&lang=en
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Mae Darlith Goffa Gethin Abraham-Williams 2021 'Diwedd y Byd? Apocalyptic Cristnogol ac ymatebion i newid hinsawdd' nawr ar gael i'w gwylio (yn Saesneg) a'i darllen (yn Gymraeg) yma: https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=5091
The 2021 Gethin Abraham-Williams Memorial Lecture 'The End of the World? Christian apocalyptic and responses to climate change' is now available to view and to read here: https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=5095&lang=en
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
With Wales starting to move to Level 1 Covid restrictions from Monday June 7, we have updated our information for places of worship and faith communities in Wales. https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2861&lang=en
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Gyda Chymru yn dechrau camu i gyfyngiadau Lefel 1 ar fore Llun Mehefin 7, rydym wedi dweiddaru ein gwybodaeth i addoldai a chymunedau ffydd yng Nghymru. https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2859
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Mae Bwletin Polisi Cytun ar gyfer Mai-Mehefin nawr arlein - rhaglenni newydd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ymgynghori am y cwricwlwm newydd, sefydlu Caplaniaeth Anna gyntaf Cymru ym Mhenybont ar Ogwr, cofrestrwch eich oedfa Sul yr Hinsawdd, gwasanaeth gwrando ar ofalwyr gan Carers Wales a banciau bwyd The Trussell Trust yn datgelu tlodi eithafol.
https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=5008