Eglwys a Chymdeithas

Eglwys a Chymdeithas

Ers dyfodiad y Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 1999 fe gynhyrchodd Cytûn lu o bapurau ar ddatganoli. Ym Mehefin 2020, cyhoeddwyd papur gwyntyllu gan Cytûn ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn archwilio agweddau

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

DIWEDD TYMOR CYTHRYBLUS SENEDD CYMRU Ar brynhawn Mercher, Mawrth 24, fe ddaeth diwedd ar dymor pumed Cynulliad Cymru, bellach yn Senedd Cymru. Yn yr un modd â’r pedwerydd tymor, fe ddaeth i ben gyda’r Llywodraeth yn annisgwyl yn colli’r bleidlais

Etholiadau Cymru 2021

Etholiadau Cymru 2021

ETHOLIADAU CYMRU 2021 – CANLLAW CWTA Ar y 6ed o Fai 2021, caiff etholwyr Cymru eu cyfarch gan ddau etholiad gwahanol, tair system bleidleisio wahanol, a thair ffin etholaethol wahanol. Mewn ambell ardal, fe all y bydd is-etholiadau i ethol

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

BWLETIN POLISI CYTÛN PASG 2021

DIWEDD TYMOR CYTHRYBLUS SENEDD CYMRU Ar brynhawn Mercher, Mawrth 24, fe ddaeth diwedd ar dymor pumed Cynulliad Cymru, bellach yn Senedd Cymru. Yn yr un modd â’r pedwerydd tymor, fe ddaeth i ben gyda’r Llywodraeth yn annisgwyl yn colli’r bleidlais

Read more
Bwletin Polisi Chwefror 2021

Bwletin Polisi Chwefror 2021

ALL EGLWYSI A CHENEDL AIL-ADEILADU’N WELL? Mae eglwysi Cymru, fel y genedl gyfan, wedi canolbwyntio ers blwyddyn ar amryfal effeithiau Covid-19 a’r cyfyngiadau cyfreithiol ar ein gwaith. Yn ogystal â darparu gwybodaeth am y materion ymarferol hynny, mae Cytûn o’r

Read more
Bwletin Polisi Rhagfyr 2020

Bwletin Polisi Rhagfyr 2020

PANDEMIC YN CYNYDDU’R GOFYN AR FANCIAU BWYD Mae ffigurau newydd gyhoeddwyd fis Tachwedd  yn datgelu fod banciau bwyd yn rhwydwaith Trussell Trust ar draws Cymru wedi darparu 70,393 o barseli bwyd i bobl yn wynebu argyfwng rhwng Ebrill a Medi

Read more
Papur briffio am Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2020 a Chwricwlwm i Gymru 2022

Papur briffio am Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2020 a Chwricwlwm i Gymru 2022

Ar 6 Gorffennaf 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). Cyhoeddwyd hefyd nifer o ddogfennau cefndirol. Nod y Bil yw gosod sail statudol i Gwricwlwm i Gymru a gyhoeddwyd yn Ionawr 2020 ar gyfer ysgolion i’w gyflwyno o

Read more
Pleidleisio drwy’r Post

Pleidleisio drwy’r Post

Efallai y bydd mwy o bobl yn ystyried pleidleisio drwy’r post ar gyfer yr etholiadau ar 6  Mai eleni. Gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post mewn un etholiad yn unig neu am gyfnod hirach. Sicrhau pleidlais bost Yn gyntaf,

Read more
Yr achos dros ddiogelu ymrwymiad Datblygu Rhyngwladol Prydain

Yr achos dros ddiogelu ymrwymiad Datblygu Rhyngwladol Prydain

BRIFF GAN EGLWYSI’R DU, CHWEFROR 2021 Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd Canghellor y DU fwriad y Llywodraeth i leihau’r gyllideb ar gyfer datblygu rhyngwladol yn sylweddol, gan ddadlau bod costau ymdrin â phandemig y coronafeirws yn golygu bod angen torri’r

Read more

Trydar

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Diwedd y byd? Beth yw oblygiadau diwinyddol yr argyfwng hinsawdd? Cyfle i ystyried prynhawn Iau Mai 20. Bwciwch trwy'r ddolen isod.
The end of the world? What are the theological implications of the climate crisis? A chance to reflect on May 20. Book via https://www.eventbrite.co.uk/e/the-end-of-the-world-christian-apocalyptic-and-responses-to-climate-change-tickets-137415191537?aff=ebdssbeac
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
🗳 Heb benderfynu sut i bleidleisio? Dysgwch am farn y pleidiau am yr Argyfyngau Hinsawdd a Natur #Senedd 2021
Not sure about how to vote? Find out the parties stance on Climate and Nature Emergencies #Senedd2021
📌https://www.youtube.com/watch?v=jVu_59YJKTA
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Senedd Election 2021 Q&A / Etholiad Senedd 2021 Holi ac Ateb
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Ydych hi'n poeni am dlodi ac anghyfartaledd? Gallwch ddysgu am safbwyntiau'r pleidiau am faterion mawr Cymru a'r byd #Senedd 2021.
Are you concerned about poverty and inequality? Find out the parties' stance on the big issues in Wales and the world #Senedd2021
📌 https://www.youtube.com/watch?v=iVH9ExM8yZY
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Senedd Election 2021 Q&A / Etholiad Senedd 2021 Holi ac Ateb
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Beth mae'r pleidiau yn ei ddweud am addysg? Gwrandewch ar atebion Sian Gwenllian (Plaid Cymru), Jeremy Miles (Llafur Cymru) a Mia Rees (Ceidwadwyr Cymreig) yma.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Senedd Election 2021 Q&A / Etholiad Senedd 2021 Holi ac Ateb
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
HOLI YMGEISWYR GORRLEWIN CAERDYDD
CARDIFF WEST CONSTITUENCY HUSTINGS
Dyma'ch cyfle i holi ymgeiswyr Gorllewin Caerdydd.
Dim angen bwcio - mae'r cyfan ar You Tube.
Your chance to quiz the candidates for Cardiff West.
No need to book - it's all on You Tube.