Parch. Aled Edwards OBE | Prif-Weithredwr

07751 446071
aled@cytun.cymru

Daw’r Parchedig Aled Edwards yn wreiddiol o Drawsfynydd yng Ngwynedd. Cafodd ei addysgu yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog cyn symud ymlaen i astudio yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ac ennill gradd mewn Diwinyddiaeth a Hanes yn 1977. Cwblhaodd ei hyfforddiant diwinyddol yng Ngholeg y Drindod, Bryste. Wedi ei ordeinio yn 1979, bu’n gwasanaethu nifer o blwyfi yng ngogledd a de Cymru:Curad Cynorthwyol Glanogwen, Bethesda 1979-82 Ficer Llandinorwig â Phenisa’r-waun 1982-85 Ficer a Gweinidog Bro  Botwnnog 1985-93 Ficer Eglwys Dewi Sant, Caerdydd 1993-99.

Gwasanaethodd Aled fel Swyddog Cyswllt Cytûn ar Gyfer y Cynulliad Cenedlaethol 1999-2006. Yn ystod y cyfnod hwn fe ysgrifennodd Transforming Power – A Christian Reflection on Welsh Devolution (2001) golygu From Protest to Process – Stories from the National Assembly for Wales (2003) ac ysgrifennu ar y cyd Ystyried Gwahaniaethau a Gobeithion – Golwg ar Ddatganoli o Safbwynt Ffydd (2004).Ar hyn o bryd y mae Aled yn gwasanaethu Cytûn fel Prif Weithredwr.

Ers 2001 cynhaliodd Aled ddiddordeb cryf personol a chyhoeddus mewn materion sy’n ymwneud â cheiswyr lloches a ffoaduriaid, materion yn ymwneud â chyfiawnder hiliol a chydraddoldebau ynghyd â hawliau dynol. Gwasanaethodd fel Cadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru (2005-06), aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymreig y Comisiwn Cydraddoldeb ac yn Gomisiynydd Cymru ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (2006-07).  Y mae’n Gadeirydd Displaced People in Action, un o elusennau mwyaf effeithiol Cymru ym maes ceiswyr lloches a ffoaduriaid ac yn aelod o Bwyllgor Cymreig y Comisiwn newydd ar gyfer Cydraddoldeb ac Iawnderau Dynol. Ym Mehefin 2006 derbyniodd Aled OBE am ei waith elusennol yng Nghymru. Mae Aled yn briod â Marie a mae ganddo 3 blant. Ei ddiddordebau yw wleidyddiaeth, rygbi, pel droed y Rhyfel Cartref America a West Wing.