Parch. Sally Thomas | Swyddog Eciwmenaidd

02920 464371
sally@cytun.cymru

Mae Sally Thomas yn weinidog yn yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig ac ar hyn o bryd mae’n Swyddog Eciwmenaidd Synod Cenedlaethol Cymru gyda rhan o’i hamser wedi’i secondio i fod yn aelod o staff Cytûn. Ordeiniwyd Sally yn 1993. Yn ystod ei gweinidogaeth, yn gyntaf yn Nwyrain Sir Gaerhirfryn, yna ym Manceinion, ei blaenoriaeth hi oedd datblygiad eciwmenaidd a rhyng-ffydd a chyfiawnder cymdeithasol. Fe wasanaethodd ar Bwyllgor Gwaith Eglwysi Ynghyd yng Sir Gaerhirfryn, a chyda chydweithwyr Mwslimaidd a Christnogol, bu’n allweddol wrth sefydlu Prosiect Cymunedol Rhyng-Ffydd o’r enw Adeiladu Pontydd yn Pendle, sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol. Fel Cadeirydd Rhwydwaith Ffydd Manceinion, bu’n gyfrifol gyda chydweithwyr am sefydlu Canolfan Rhyng ffydd Manceinion. Rhan bwysig o’i gweinidogaeth bresennol yw Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol, gan gynnwys y Grŵp Ffydd a Threfn, ac fel cynrychiolydd Cytûn ar grŵp cyfeirio eciwmenaidd Ffydd a Threfn Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae hi hefyd yn is-gadeirydd fforwm eciwmenaidd cenedlaethol Grŵp Angladdau’r Eglwysi a chyda’i chydweithwyr mae’n cynnig hyfforddiant i bobl leyg i gynnal angladdau a gweinidogaethu i’r sawl sydd mewn profedigaeth.