Rhan o briod waith Cytûn yw galluogi’r eglwysi i addoli â’i gilydd ac i dystiolaethu yng ngoleuni argyhoeddiadau ei gilydd. Y mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo mewn addoliad a gwasanaeth. Ymwelwch â gwefannau’r eglwysi er mwyn dirnad beth yw ystod eang eu gweithgareddau cyfoes. Y mae eglwysi ac enwadau Cymru yn hynod o brysur mewn nifer o ardaloedd ac mewn sawl maes o ddiddordeb.

Aelodau Categori “A”Aelodau Categori “B”Ymddiriedolwyr / Cyfarwyddwyr
(A) Pob eglwys ac enwad yng Nghymru sy’n ymrwymo i’r Sylfaen ac sydd â dosbarthiad cynulleidfaoedd yng Nghymru a’u sefydliad cenedlaethol a’u hunaniaeth eglwysig eu hunain:

 

Undeb Bedyddwyr Cymru

Cymanfa Bedyddwyr De Cymru

Yr Eglwys Fethodistaidd

Yr Eglwys yng Nghymru

Yr Eglwys Lutheraidd Almaeneg ei Hiaith

Byddin yr Iachawdwriaeth

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Y Gynghrair Gynulleidfaol

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Eglwys Uniongred yr India
(dolen: St Mary’s Indian Orthodox Church, Bristol)

The Church of Pentecost – UK
(adran Caerdydd)


Cynulleidfaoedd Duw

(B) Yr eglwysi hynny, sydd â dosbarthiad cynulleidfaoedd yng Nghymru, ac nad oes ganddynt, o ran egwyddor, unrhyw ddatganiadau credoaidd yn eu traddodiadau ac na allant, felly, ymrwymo’n ffurfiol i’r Sylfaen, ond sy’n ymrwymedig i nodau a dibenion yr Elusen:

Cymdeithas y Cyfeillion

(A) Yr eglwysi, yr enwadau a’r cymdeithasau eglwysi hynny … nad ydynt yn dymuno ymgymryd â dyletswyddau a breintiau aelodaeth Categori A:

 

Eglwys Adfentiaid y Seithfed Dydd yng Nghymru

Eglwys Bresbyteraidd De Korea yng Nghymru (heb wefan)

Eglwys Uniongred Ethiopia

(B) Asiantau, cymdeithasau eglwysi neu gyrff eciwmenaidd:

CAFOD

Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru

Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

Cymorth Cristnogol

Cymdeithas Dai Aelwyd

Drwy’r To

Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill

Cymdeithas y Beibl

Cyngor Ysgolion Sul Cymru

Cymdeithas y Plant

Embrace the Middle East

Housing Justice

Safer Families for Children

A Rocha (EglwysEcolegol)


Cymdeithas Gristnogol Iracaidd yng Nghymru

(C) Cynrychiolwyr eciwmeniaeth ranbarthol neu leol:

Cadeirydd 
Dr Patrick J. Coyle: Yr Eglwys Gatholig RufeinigBwrdd Cytûn
Y Parchedig Christopher Leon Gillham: Y Gynghrair GynulleidfaolY Parchedig Judith Morris: Undeb Bedyddwyr CymruY Gwir Barchedig Gregory Cameron: Yr Eglwys yng Nghymru

 

Owain G Evans: Cymdeithas y Cyfeillion yng Nghymru

Annette Després: Eglwysi Lutheraidd eu Hiath

Y Parchedig C Gale: Yr Eglwys Fethodistaidd

Y Parchedig Brian C Matthews: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Major George Baker : Byddin yr Iachawdwriaeth

Y Parchedig Simon Walkling: Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Jacob George: Eglwys Uniongred yr India

Y Parchedig S Kutunsor
(Gweinidog, ardal Caerdydd)
The Church of Pentecost – UK

Y Parchedig Dyfrig Rees: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg