Church and Society

Church and Society

Cytûn has, since the advent of the National Assembly for Wales in May 1999 produced several papers on devolution. In June 2020, Cytûn published a think-piece jointly with the Welsh Centre for International Affairs and the Wales Council for Voluntary

Policy Bulletin February 2021

Policy Bulletin February 2021

CAN CHURCHES AND NATION BUILD BACK BETTER? The churches of Wales, like the nation as a whole, have for a year focused on the various effects of Covid-19 and the legal restrictions on our work. As well as providing information

Elections in Wales 2021

Elections in Wales 2021

ELECTIONS IN WALES 2021 – A HANDY GUIDE On the 6th of May 2021, the Welsh electorate will be greeted by two separate elections, three different electoral systems, and three different electoral boundaries. In some areas, there may also be

Policy Bulletin February 2021

Policy Bulletin February 2021

CAN CHURCHES AND NATION BUILD BACK BETTER? The churches of Wales, like the nation as a whole, have for a year focused on the various effects of Covid-19 and the legal restrictions on our work. As well as providing information

Read more
Policy Bulletin December 2020

Policy Bulletin December 2020

 FOOD BANK USAGE ON THE RISE DURING PANDEMIC  New figures released in November  reveal that food banks in the Trussell Trust’s network across Wales provided 70,393 emergency parcels to people in crisis between April and September. 25,475 of these parcels went

Read more
Briefing on the Curriculum and Assessment (Wales) Bill 2020 and the Schools Curriculum for Wales 2022

Briefing on the Curriculum and Assessment (Wales) Bill 2020 and the Schools Curriculum for Wales 2022

On 6 July 2020, Welsh Government published the Curriculum and Assessment (Wales) Bill, together with a suite of background documents. The Bill is intended to provide the legal underpinning for the new Curriculum for Wales, published in January 2020for introduction

Read more
Postal Voting

Postal Voting

More people may be considering voting by post for the elections on the 6th of May this year. You can apply to vote by post as a one-off for a single election or for a longer period. To get a

Read more
The case for protecting Britain’s International Development commitment

The case for protecting Britain’s International Development commitment

A BRIEFING FROM UK CHURCHES, FEBRUARY 2021 In November 2020, the UK Chancellor announced the Government’s intention to significantly reduce the budget for international development, arguing that the costs of dealing with the coronavirus pandemic meant a temporary cut was

Read more

Twitter

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Christian Webinar and Q&A on Covid Vaccination
Recognition that “vaccine hesitancy” could play a significant role in the low uptake of Covid-19 vaccines in BAME communities in Cardiff and Vale, and Nationally, fuelled by misinformation about the content and safety of the vaccine and other theological concerns. The webinar will be an opportunity for our communities to hear directly from, and ask questions of, a panel of Church leaders and Health specialists with the aim of informing choice and addressing misinformation.
There will be an opportunity to ask questions in Welsh and English.

Webinar Gristnogol a Sesiwn Holi ac Ateb ar Frechu Covid
Cydnabod y gallai "petruso rhag brechu" chwarae rhan bwysig yn y nifer isel sy'n manteisio ar frechlynnau Covid-19 mewn cymunedau BAME yng Nghaerdydd a'r Fro, ac yn genedlaethol, wedi'i ysgogi gan wybodaeth anghywir am gynnwys a diogelwch y brechlyn a phryderon diwinyddol eraill. Bydd y gweminar yn gyfle i'n cymunedau glywed yn uniongyrchol gan banel o arweinwyr eglwysi ac arbenigwyr Iechyd, a gofyn cwestiynau iddynt, gyda'r nod o lywio dewis a mynd i'r afael â gwybodaeth anghywir.
Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn Gymraeg a Saesneg.

https://zoom.us/webinar/register/WN_D7tNJl1CSPeH_5WpQccKAA
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Christian Webinar and Q&A on Covid Vaccination
Recognition that “vaccine hesitancy” could play a significant role in the low uptake of Covid-19 vaccines in BAME communities in Cardiff and Vale, and Nationally, fuelled by misinformation about the content and safety of the vaccine and other theological concerns. The webinar will be an opportunity for our communities to hear directly from, and ask questions of, a panel of Church leaders and Health specialists with the aim of informing choice and addressing misinformation.
There will be an opportunity to ask questions in Welsh and English.

Webinar Gristnogol a Sesiwn Holi ac Ateb ar Frechu Covid
Cydnabod y gallai "petruso rhag brechu" chwarae rhan bwysig yn y nifer isel sy'n manteisio ar frechlynnau Covid-19 mewn cymunedau BAME yng Nghaerdydd a'r Fro, ac yn genedlaethol, wedi'i ysgogi gan wybodaeth anghywir am gynnwys a diogelwch y brechlyn a phryderon diwinyddol eraill. Bydd y gweminar yn gyfle i'n cymunedau glywed yn uniongyrchol gan banel o arweinwyr eglwysi ac arbenigwyr Iechyd, a gofyn cwestiynau iddynt, gyda'r nod o lywio dewis a mynd i'r afael â gwybodaeth anghywir.
Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn Gymraeg a Saesneg.

https://zoom.us/webinar/register/WN_D7tNJl1CSPeH_5WpQccKAA
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Holocaust Memorial Day (HMD) on 27 January is the day to remember the millions of people murdered in the Holocaust, under Nazi Persecution and in the genocides in Cambodia, Rwanda, Bosnia, and Darfur. Holocaust Memorial Day Trust (HMDT) is the charity which promotes and supports HMD in the UK.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Dydd Llun
Diwrnod 8
Cymodi â’r greadigaeth gyfan

“Er mwyn i’m llawenydd i fod ynoch, ac i’ch llawenydd chwi fod yn gyflawn”
(Ioan 15:11)
• Colosiaid 1:15-20 Ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll
• Marc 4:30-32 Cyn lleied â hedyn mwstard

Myfyrdod
Mae’r emyn i Grist yn yr Epistol at y Colosiaid yn ein gwahodd i ganu mawl i iachawdwriaeth Duw, iachawdwriaeth sy’n cwmpasu’r holl fydysawd. Trwy’r Crist croeshoeliedig ac atgyfodedig, agorwyd llwybr tuag at gymod; mae dyfodol o fywyd a heddwch yn yr arfaeth ar gyfer y greadigaeth hefyd.
Gyda llygaid ffydd, gwelwn fod teyrnas Dduw yn wirionedd sydd yn agos iawn atom ond sydd eto’n fach iawn, bron yn anweledig, megis hedyn mwstard. Fodd bynnag, mae’n tyfu. Hyd yn oed yng nghanol trallod ein byd mae Ysbryd yr Un Atgyfodedig ar waith. Mae’n ein hannog i weithio’n ddiflino – gyda phawb o ewyllys da – i geisio cyfiawnder a heddwch ac i sicrhau y daw’r ddaear unwaith eto’n gartref i’r holl greaduriaid. Rydym yn rhannu yng ngwaith yr Ysbryd fel y gall y greadigaeth yn ei holl gyflawnder barhau i foli Duw. Pan mae natur yn dioddef, pan gaiff bodau dynol eu gormesu, mae Ysbryd y Crist Atgyfodedig – ymhell o ganiatáu i ni wangalonni – yn ein gwahodd i ddod yn rhan o’i waith iachusol.
Mae’r newydd-deb bywyd mae Crist yn ei gynnig, er mor guddiedig y gall hynny fod, yn dod â goleuni gobaith i lawer. Mae’n darddle cymod ar gyfer yr holl greadigaeth ac yn cynnwys llawenydd sy’n dod o’r tu allan i ni: “er mwyn i’m llawenydd i fod ynoch, ac i’ch llawenydd chwi fod yn gyflawn” (Ioan 15:11).
“Ydych chi am ddathlu’r newydd-deb bywyd mae Crist yn ei gynnig drwy’r Ysbryd Glân, ac am adael iddo fyw ynoch chi, yn ein plith ni, yn yr Eglwys, yn y byd a thrwy’r holl greadigaeth?”
[Yr ail addewid a wneir adeg gwneud proffes yng Nghymuned Grandchamp]

Gweddi
Driol Dduw, diolchwn i ti am i ti ein creu a’n caru.
Diolchwn i ti am dy bresenoldeb ynom ninnau ac yn y greadigaeth.
Bydded i ni ddysgu edrych ar y byd fel rwyt tithau’n edrych arno, gyda chariad.
Yng ngobaith y weledigaeth honno, bydded i ni allu gweithio i sicrhau byd
lle bydd cyfiawnder a heddwch yn ffynnu,
er gogoniant i’th enw.

Cwestiynau
• I ba raddau mae eich bywyd chi’n datgan iachawdwriaeth Duw? Pa argraff am Dduw fyddai eraill yn ei chael o’r ffordd rydych chi’n byw?
• Beth allai eich eglwys(i) a’ch cymuned ei wneud gyda’i gilydd i beri bod cyfiawnder a heddwch yn ffynnu yn eich ardal?
• Sut mae eich eglwys neu eich grŵp o eglwysi’n gofalu am greadigaeth Duw? Pa newidiadau, bach neu fawr, allech chi eu gwneud a fyddai’n gwneud y gofal hwnnw’n fwy effeithiol?
Ewch a gwnewch
(gweler www.ctbi.org.uk/goanddo)
Byd-eang: Dysgwch am y gadwyn weddi dros gyfiawnder hinsawdd ac ymunwch â hi.
Lleol: Ymgyrchwch gyda’ch gilydd dros gyfiawnder hinsawdd yn y cyfnod yn arwain at y trafodaethau ynghylch newid hinsawdd o dan nawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow yn 2021.
Personol: Gweithredwch o blaid cyfiawnder hinsawdd yn eich bywyd eich hun.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Dydd Sul
Diwrnod 7
Tyfu mewn undod
“Myfi yw’r winwydden; chwi yw’r canghennau”
(Ioan 15:5a)
• 1 Corinthiaid 1:10-13; 3:21-23 A rannwyd Crist?
• Ioan 17:20-23 Fel rydych chwithau a minnau’n un

Myfyrdod
Y noson cyn ei farw, gweddïodd Iesu am undod y rhai a roes y Tad iddo: “ar iddynt oll fod yn un… er mwyn i’r byd gredu”. Wedi ein huno ag ef, fel mae cangen yn un â’r winwydden, rydym yn rhannu’r un sug sy’n llifo drwom ac yn ein bywhau.
Mae pob traddodiad yn ceisio ein tywys tuag at galon ein ffydd: cymundeb â Duw, drwy Grist, yn yr Ysbryd. Po fwyaf y byddwn yn byw’r cymundeb hwnnw, po fwyaf fydd ein cyswllt â Christnogion eraill ac â’r greadigaeth gyfan. Mae Paul yn ein rhybuddio rhag coleddu agwedd a oedd eisoes wedi bygwth undod y Cristnogion cyntaf: blaenoriaethu ein traddodiad ein hunain er niwed i undod corff Crist. Wedyn bydd gwahaniaethau’n gwahanu’n hytrach nag yn cyfoethogi pawb. Roedd gweledigaeth Paul yn un eang iawn: “Mae pob peth yn eiddo i chwi... a chwithau yn eiddo Crist, a Christ yn eiddo Duw” (1 Corinthiaid 3:22-23).
Mae ewyllys Crist yn ein rhwymo i ddilyn llwybr undod a chymod. Mae’n ein rhwymo hefyd i gyd-weddïo ag yntau: “ar iddynt oll fod yn un… er mwyn i’r byd gredu” (Ioan 17:21).
“Peidiwch byth ag ildio i dderbyn gwarth gwahanu Cristnogion sydd mor barod i fynegi cariad tuag at gymydog, ac eto sy’n aros yn rhanedig. Gwnewch undod corff Crist yn fater o’r pwys mwyaf i chi.”
[The Rule of Taizé in French and English (2012) t.13]

Gweddi
Ysbryd Glân,
y tân bywiol a’r anadl dyner, tyrd ac aros gyda ni.
Adnewydda ynom y dyhead am undod
fel y gallwn fyw yn ymwybodol o’r rhwymyn sy’n ein huno ynot ti.
Bydded i’r holl rai a wisgodd Grist adeg eu Bedydd
uno a thystio gyda’i gilydd i’r gobaith sy’n eu cynnal.

Cwestiynau
• Ydych chi wedi derbyn gwarth yr ymwahanu rhwng Cristnogion fel rhywbeth anochel?
• Pa ran o’ch traddodiad chi sy’n fywiol ac yn bywiocáu a beth allwch chi ei ddysgu oddi wrth yr hyn sy’n fywiol ac yn bywiocáu o fewn traddodiadau
Pa effaith fyddai mwy o undod rhwng yr eglwysi’n ei gael ar y byd??
Ewch a gwnewch
(gweler www.ctbi.org.uk/goanddo)
Byd-eang: Dysgwch ragor am y Gynghrair ACT a Caritas International a dathlwch y ffordd mae cyrff Cristnogol yn dod ynghyd i beri trawsnewid ledled y byd.
Lleol: Trefnwch drafodaeth ar-lein neu drwy gydgyfarfod ar thema undod, gyda chymorth hwyluswr, ar gyfer yr eglwysi yn eich ardal.
Personol: Ystyriwch ac ymrwymwch i gyflawni un weithred sy’n hybu undod.