Llun 14 Hydref 2019 – Tŷ’r Gymuned, Eton Road, Casnewydd NP19 0BL
Monday 14 Oct. 2019 – Community House Eton Road, Newport NP19 0BL

Mae parcio ar strydoedd cyfagos yn gyfyng iawn. Mae Eton Road llai na milltir o waith cerdded o orsaf rheilffordd Casnewydd. Mae bysiau 6, 8A, 8C, 74A ac X5 yn mynd i’r Cenotaph, ychydig o waith cerdded i ffwrdd, a bysiau 42 a 43 bob 40 munud i Corporation Road/Malvern Road gerllaw.

Parking on nearby streets is very limited. Eton Road is less than a mile walk from Newport rail station. Buses 6, 8A, 8C, 74A and X5 run to the Cenotaph which is a short walk away, and buses 42 and 43 run every 40 minutes to Corporation Road/Malvern Road nearby.

Rhaglen Programme
Cyrraedd, cofrestru,
coffi
09.30Arrivals, registration,
coffee
Croeso a chyflwyno
Gweddi/myfyrdod byr
10.00Welcome &
introduction;
Brief opening prayer/meditation
Newid hinsawdd:
Wynebu’r ffeithiau   
Dr Hefin Jones,
Prifysgol Caerdydd
10.10Climate change:
Facing the facts
Dr Hefin Jones,
Cardiff University
Coffi a chyfle i weld yrarddangosfeydd 11.00Coffee and look
around exhibitions
Ymateb yr eglwysi a mudiadau
Gwaith EcoChurch,
Cymorth Cristnogol,
Operation Noah, Maint Cymru ac eraill 
11.30Churches’ and movements’ responses
The work of
EcoChurch,
Christian Aid,
Operation Noah, Size of Wales and others
Cinio ysgafn llysieuol (wedi’i ddarparu) 12.30Light vegetarian lunch (provided)
Beth nesaf?
Bord gron i drafod
beth mwy all eglwysi a mudiadau ei wneud 
13.15What next?
What more can and
should churches and
other groups be doing?
Gweddi/myfyrdod byr  14.00Short closing worship/meditation
Ffarwelio ac
ymadael   
14.15Goodbyes and depart
Mynediad am ddim.
I sicrhau lle,
cysyllter â
gethin@cytun.cymru erbyn 7 Hydref 2019 
Admission free.
To book, please
contact
gethin@cytun.cymru by 7 October 2019

Mae croeso i bawb o bob ffydd a chred ymuno â’r diwrnod, a drefnir gan Cytûn (Eglwysi ynghyd yng Nghymru) ar ran eglwysi a mudiadau Cristnogol yng Nghymru. Bydd holl siaradwyr y diwrnod, gan gynnwys arweinyddion gweddi, yn dod o draddodiadau Cristnogol. Bydd cyfieithu ar y pryd.

People of all faiths and beliefs are welcome at this day, organised by Cytûn (Churches together in Wales) on behalf of churches and Christian organisations in Wales.
All the speakers and worship leaders are from Christian traditions.
Sessions will be led in Welsh (with simultaneous translation into English) or in English.