Linciau o wefannau yr enwadau a gwefannau eraill gyda gwybodaeth am COVID 19

Grwpiau

Cyngor Ysgolion Sul

www.ysgolsul.com/?page_id=6474

Rhestr o adnoddau a syniadau ar gyfer ein heglwysi.

Mae gennym bedair tudalen Facebook sy’n cynnig adnodau, gweddïau, myfyrdodau ac anogaeth dyddiol. Sef:

Facebook beibl.net
Facebook Beibl Byw
Facebook Gair o Weddi
Facebook Cyngor Ysgolion Sul

Mae gennym adran ar y we sy’n ceisio crynhoi ymdrechion y gwahanol enwadau a mudiadau Cristnogol i ddarparu syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithgarwch Cristnogol ar gyfer plant, ieuenctid ac oedolion mewn cyfnod pan na fydd gweithgarwch arferol ein heglwysi ni yn cymryd lle. Am y rhestr o’r hyn rydym yn ymwybodol ohono ar hyn o bryd, cliciwch ar y linc uchod. Os oes gyda chi adnoddau, neu os ydach yn ymwybodol o adnoddau eraill nad ydynt yn cael eu rhestru yma, yna gyrrwch neges atom er mwyn i ni ddiweddaru’r wefan. Rydym yn arbennig o ddiolchgar am wybodaeth ffrydio oedfaon cyhoeddus ar lein. Diolch. Gyrrwch unrhyw awgrym at aled@ysgolsul.com

CARE

Gwybodaeth am we-ddarlledu oedfaon

Diweddarwyd 23 Mawrth 2020 gyda gwybodaeth am drwydded newydd ar gael gan CCLI.
E-lyfr rhad ac am ddim gan Eglwysi ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon

Llywodraeth a Senedd Cymru

Gwefan Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid19

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi gwefan hynod ddefnyddiol i’n helpu i Edrych ar ôl ein gilydd yn ddiogel:

https://llyw.cymru/iach-a-diogel?_ga=2.97248351.176907625.1585832224-1155329685.1576169152

Ymchwil Senedd Cymru

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi diweddariadau am y sefyllfa gyfreithiol ynghylch COVID19 yng Nghymru. Mae’r cyhoeddiadau hyn o safon uchel iawn ac yn gwbl ddi-duedd yn wleidyddol. Ar y brif dudalen ceir amryfal gysylltiadau i wybodaeth fwy manwl. Mae gwefan Pigion hefyd yn cynnwys erthyglau trylwyr am lawer agwedd ar y ddeddfwriaeth a’r datblygiadau diweddaraf. Gallwch drefnu derbyn diweddariadau rheolaidd os y mynnwch.

Mae’r tudalennau hyn yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

https://www.olderpeoplewales.com/cy/coronavirus.aspx

Hyb gwybodaeth am y Coronafeirws wedi’i anelu yn arbennig at bobl hŷn.

Cymorth sydd ar gael i gymunedau

Busnes yn y Gymuned

https://businessresponsecovid.org.uk/

Gallwch gofrestru eich angen cymunedol yma a gwahoddir busnesau i gynnig cymorth.

Volunteering Matters Wales

https://volunteeringmatters.org.uk/charityconnect/

Gallwch gofrestru eich gofyn am wirfoddolwyr gan fusnesau lleol.

Gwirfoddoli Cymru

https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/index-covid.htm

Dyma’r wefan lle allwch chi gynnig eich cymorth gwirfoddol i eraill.

Good Faith Foundation / Good Faith Partnership

https://yourneighbour.org/

Mae’r wefan hon yn cynnig llinell gymorth ar gyfer unigolion (0300 323 9952) o 9yb tan 5yh yn ddyddiol, ac yn cynnig cyfle i eglwysi gofrestru i fod yn barod i helpu o fewn eu cymunedau. Cynigir hefyd gwybodaeth a chyngor i arweinyddion eglwysig lleol a chenedlaethol.

Enwadau ac Eglwysi

Undeb Bedyddwyr Cymru

Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr (Bedyddwyr Ynghyd)

Yr Eglwys Fethodistaidd

Yr Eglwys yng Nghymru

Byddin yr Iachawdwriaeth

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

https://www.cbcew.org.uk/home/our-work/health-social-care/coronavirus-guidelines/

Gwybodaeth yn Gymraeg gan Esgobaeth Wrecsam:

https://www.rcdwxm.org.uk/ (sgroliwch i lawr y dudalen)

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Y Gynghrair Gynulleidfaol

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cymdeithas y Cyfeillion (Crynwyr)