Rhan o briod waith Cytûn yw galluogi’r eglwysi i addoli â’i gilydd ac i dystiolaethu yng ngoleuni argyhoeddiadau ei gilydd. Y mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo mewn addoliad a gwasanaeth. Ymwelwch â gwefannau’r eglwysi er mwyn dirnad beth yw ystod eang eu gweithgareddau cyfoes. Y mae eglwysi ac enwadau Cymru yn hynod o brysur mewn nifer o ardaloedd ac mewn sawl maes o ddiddordeb.

Aelodau Categori “A”Aelodau Categori “B”Ymddiriedolwyr / Cyfarwyddwyr
(A) Pob eglwys ac enwad yng Nghymru sy’n ymrwymo i’r Sylfaen ac sydd â dosbarthiad cynulleidfaoedd yng Nghymru a’u sefydliad cenedlaethol a’u hunaniaeth eglwysig eu hunain:

 

Undeb Bedyddwyr Cymru

Cymanfa Bedyddwyr De Cymru

Yr Eglwys Fethodistaidd

Yr Eglwys yng Nghymru

Yr Eglwys Lutheraidd Almaeneg ei Hiaith

Byddin yr Iachawdwriaeth

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Y Gynghrair Gynulleidfaol

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Eglwys Uniongred yr India
(dolen: St Mary’s Indian Orthodox Church, Bristol)

The Church of Pentecost – UK
(Adran Caerdydd)


Cynulleidfaoedd Duw

Eglwysi Duw

(B) Yr eglwysi hynny, sydd â dosbarthiad cynulleidfaoedd yng Nghymru, ac nad oes ganddynt, o ran egwyddor, unrhyw ddatganiadau credoaidd yn eu traddodiadau ac na allant, felly, ymrwymo’n ffurfiol i’r Sylfaen, ond sy’n ymrwymedig i nodau a dibenion yr Elusen:

Cymdeithas y Cyfeillion

(A) Yr eglwysi, yr enwadau a’r cymdeithasau eglwysi hynny … nad ydynt yn dymuno ymgymryd â dyletswyddau a breintiau aelodaeth Categori A:

 

Eglwys Adfentiaid y Seithfed Dydd yng Nghymru

Eglwys Bresbyteraidd De Korea yng Nghymru (heb wefan)

Eglwys Uniongred Ethiopia

(B) Asiantau, cymdeithasau eglwysi neu gyrff eciwmenaidd:

CAFOD

Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru

Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

Cymorth Cristnogol

Cymdeithas Dai Aelwyd

Drwy’r To

Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill

Cymdeithas y Beibl

Cyngor Ysgolion Sul Cymru

Cymdeithas y Plant

Embrace the Middle East

Housing Justice

Safe Families


Home for Good

A Rocha (EcoEglwys)


Cymdeithas Gristnogol Iracaidd yng Nghymru

Undeb Credyd Cilyddol yr Eglwysi (Churches’ Mutual Credit Union)

Ffydd yn Ewrop: Rhydwaith Cydberthynas Ewropeaidd yr Eglwysi

Parish Nursing Ministries UK

(C) Cynrychiolwyr eciwmeniaeth ranbarthol neu leol:

Cadeirydd 
Parch Jennie Hurd: Yr Eglwys Fethodistaidd

Dawn Mason: Y Gynghrair Gynulleidfaol

Y Parchedig Judith Morris: Undeb Bedyddwyr Cymru

Y Gwir Barchedig Gregory Cameron: Yr Eglwys yng Nghymru

Y Gwir Barchedig Peter Brignall: Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

(Lle gwag): Cymdeithas y Cyfeillion yng Nghymru

Annette Després: Eglwysi Lutheraidd Almaeneg eu Hiaith

Y Parchedig Cathy Gale: Yr Eglwys Fethodistaidd

Y Parchedig Anna-Jane Evans: Eglwys Bresbyteraidd Cymru


Y Lifftenant-Cyrnol Jonathan Roberts: Byddin yr Iachawdwriaeth Y Parchedig Martin Spain: Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Jacob George: Eglwys Uniongred yr India

Y Parchedig David K Okyere
(Gweinidog, ardal Caerdydd)
The Church of Pentecost – UK

Y Parchedig Dyfrig Rees: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Mr David Allen: Eglwysi Duw