Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i’ch helpu chi i archwilio thema Hinsawdd a Chyllid mewn gweddi, mewn ymrwymiad i weithredu ac ymuno ag eraill i alw am ddefnydd moesegol o adnoddau ariannol. Lluniwyd yr adnoddau canlynol gan y tîm yn Operation Noah, elusen Gristnogol sy’n gweithio gyda’r Eglwys i ysbrydoli gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd.

Gweithgareddau

Straeon

Gweddïau: ar gyfer amseroedd penodol mewn gwasanaethau (eiriol, mawl, cyffes, ymgysegru) neu ar gyfer gweddi unigol.

Gweddi am fuddsoddiad moesegol (wedi’i addasu o weddi gan Lya Vollering):

Annwyl Arglwydd, rydyn ni’n perthyn i ti.
Mae’r cyfan yr ydym ac sydd gennym yn eiddo i ti.
Helpa ni i ddiogelu popeth rwyt ti wedi’i roi i’n gofal.
Arllwysa bŵer dy gariad, er mwyn inni amddiffyn popeth sy’n fregus:
Y Fam Ddaear a’i holl greaduriaid.
Anfon dy Ysbryd Glân i’r rhai ohonom sy’n gyfrifol am arian ac adnoddau.
Helpa ni i fuddsoddi’n ddoeth ym mhopeth sy’n meithrin ac yn amddiffyn,
gan niweidio neb.
Annog ni, fe ddeisyfwn, yn ein brwydr am gyfiawnder, cariad a heddwch. Amen

Gweddi Laudato Si

Hunan-ymholi Ecolegol gan Joseph Carver SJ

 • Mae’r greadigaeth i gyd yn adlewyrchu harddwch a bendith delwedd Duw. Ble roeddwn i’n fwyaf ymwybodol o hyn heddiw?
 • A allaf nodi sut y gwnes ymdrech ymwybodol i ofalu am greadigaeth Duw yn ystod y dydd hwn?
 • Pa heriau neu lawenydd ydw i’n eu profi wrth i mi gofio fy ngofal am y cread?
 • Sut alla i bontio’r bylchau yn fy mherthynas â’r greadigaeth, a finnau mor barod i feddwl fy mod yn deall pob dim?
 • Fel y dychmygaf yfory, gofynnaf am y gras i weld y Crist Ymgnawdoledig yn rhyng-gysylltiad deinamig i’r holl greadigaeth.

Emynau a chaneuon – sy’n cyd-fynd â’r thema ac y gellir eu defnyddio mewn addoliad unigol neu ar y cyd.

Fideos – i’w defnyddio mewn gwasanaethau neu i’w rhannu ar-lein:

Ymrwymo

Codi’ch llais

 • Siaradwch ag aelodau eraill eich eglwys am yr argyfwng hinsawdd a phwysigrwydd dadfuddsoddi o danwydd ffosil.
 • Gofynnwch i weinidog neu drysorydd eich eglwys a ellir trafod dadfuddsoddi yn eich cyfarfod cyngor eglwys neu CSP nesaf.
 • Os yw eich eglwys yn gwneud ymrwymiad dadfudsoddi, rhowch wybod i Operation Noah ac i fuddsoddwyr yr Eglwys cenedlaethol / rhanbarthol yn eich enwad.
 • Ymunwch â’r cyhoeddiad dadgyfeirio byd-eang nesaf ar gyfer sefydliadau ffydd ym mis Mai 2021.
 • Lledaenwch y gair: rhoi cyhoeddusrwydd i’ch penderfyniadau yn y cyfryngau, gan gynnwys y wasg a’r radio lleol, cyhoeddiadau sy’n seiliedig ar ffydd a’r cyfryngau cymdeithasol. Bydd hyn yn ysbrydoli eraill ac yn lluosi’ch effaith.
 • Cysylltwch ag eraill sy’n ymgyrchu dros ddadfuddsoddi yn eich enwad i gynyddu eich effaith. Cysylltwch ag Operation Noah i ddarganfod mwy.
 • Darganfyddwch fwy am sut mae’ch pensiwn yn cael ei fuddsoddi a newid i’r opsiwn moesegol lle bynnag y bo modd.

Ewch i wefan ymgyrch Operation Noah, Bright Now, i gael mwy o wybodaeth am ddadfuddsoddi o danwydd ffosil a buddsoddi mewn dewisiadau amgen glân.