Mae Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon (CTBI) wedi paratoi adnoddau ar gyfer Sul Cyfiawnder Hiliol 2024. Mae’r rhain yn archwilio symudiad pobl o’u mamwlad i’r lleoedd y maent bellach yn eu galw’n gartref, ac yn ystyried y cymhellion dros gyflawni symud o’r fath – y teithiau a wnaed, a’r derbyniad neu’r croeso a gafwyd wrth gyrraedd.

Yn ôl ffigurau diweddaraf Uchel Gomisiynydd Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR), “Mae o leiaf 108.4 miliwn o bobl ledled y byd wedi cael eu gorfodi i ffoi o’u cartrefi. Yn eu plith mae bron i 35.3 miliwn o ffoaduriaid, gyda thua 41% ohonynt o dan 18 oed.

Mae Ewrop yn un o’r ardaloedd yn y byd y mae pobl wedi bod yn ffoi iddynt er mwyn ceisio diogelwch. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r rhanbarth wedi gweld pobl yn cyrraedd sy’n dianc rhag rhyfel a chynnwrf yn Afghanistan, Syria a’r Wcráin – y tair wlad yn y byd sy’n cynhyrchu’r nifer uchaf o ffoaduriaid. Yn yr un modd, mae gwrthdaro hir mewn rhannau o Affrica, y Dwyrain Canol ac Asia wedi bod yn ffactorau ‘gwthio’ ar gyfer symud i Ewrop.

Er nad yw Prydain bellach yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd, mae ei chysylltiadau â chyfandir Ewrop yn parhau i fod yn annileadwy ac, ochr yn ochr ag Iwerddon, fe’i hystyrir yn ‘gyrchfan’ i lawer sy’n ceisio lloches. Yn fwy na hynny, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae’n ymddangos fel pe bai agweddau wedi caledu tuag at ‘mudo i mewn i’r gwledydd hyn. Gellir dadlau bod yr argyfwng ffoaduriaid byd-eang, gwleidyddion sy’n gweld cyfle i ennill cefnogaeth a’r argyfwng costau byw wedi newid y naratif, yn enwedig tuag at y rhai o’r tu allan i Ewrop sy’n ceisio noddfa yma.

O ystyried yr argyfwng, nod yr adnodd hwn ar gyfer Sul Cyfiawnder Hiliol yw taflu goleuni’r Beibl ar yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd, a’r ffordd y mae Cristnogion yn (ac yn gallu) gwneud gwahaniaeth ymarferol o fewn y mae hwn. Mae hwn yn fater cyfiawnder hiliol oherwydd, ac eithrio’r Wcráin, mae gan y rhan fwyaf o’r rhai sy’n ceisio noddfa wynebau Du a Brown. Yn fwy na hynny, mae’n fater o gyfiawnder rhyng-ffydd/crefyddol oherwydd bod canran go uchel ddim yn Gristnogion.

Nod yr adnodd hwn yw hysbysu, herio ac ysbrydoli pawb i weddïo a gweithredu, fel bod lletygarwch ac nid gelyniaeth yn dod yn ddull cyffredinol i ni o ymdrin â’r rhai sy’n ffoi rhag erledigaeth, perygl, tlodi a rhyfel.

Mae’r adnoddau hyn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac mae ar gael yma [DOLEN ]