Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni at adnoddau ar gyfer Etholiad 2024 gan nifer o fudiadau Cristnogol, a chynghreiriau ehangach y mae mudiadau Cristnogol yn cyfranogi ynddynt. Noder bod yr adnoddau yn Saesneg yn unig, ag eithrio’r rhai a dynodir â *

Nid yw Ymddiriedolwyr na staff Cytûn yn gyfrifol am, nac o reidrwydd yn cymeradwyo, cynnwys dolenni allanol.

Adnoddau gan aelod eglwysi a mudiadau Cytûn

Gwefan etholiadol Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon, yn cynnwys rhestr o gyfarfodydd hystings gydag ymgeiswyr a ffurflen i gofrestru eich hystings lleol chi: https://churcheselection.org.uk/

Cymdeithas y Cyfeillion (Crynwyr) – http://www.quaker.org.uk/vote
Canllawiau ar gyfer cyfarfodydd lleol y Crynwyr ac unigolion o ran ymwneud â’r etholiad, hybu cofrestru etholwyr a chyfraith etholiadol.

Tim Materion Cyhoeddus ar y cyd yr Eglwys Fethodistaidd, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig ac Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr (JPIT) – https://jpit.uk/elections
yn cynnwys canllawiau i eglwysi a’u haelodau am ymwneud â’r etholiad; Helpu pobl i gofrestru i bleidleisio; Materion allweddol yn yr etholiad; Argymhellion yr eglwysi ar gyfer maniffestos y pleidiau; a mwy.

Yr Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr – https://www.cbcew.org.uk/election24/
yn cynnwys erthyglau am Gyfiawnder troseddol; Tlodi gartref, bywyd teuluol a threthiant; Addysg [yn bennaf materion sydd wedi eu datganoli yng Nghymru]; Yr amgylchedd; Cydberthynas ryngwladol, hawliau dynol ac adeiladu heddwch; Materion bywyd a marwolaeth; a Mudo.

CSAN (asiantaeth gweithredu cymdeithasol yr Eglwys Gatholig) – https://www.csan.org.uk/category/general-election-2024-2/
Dadansoddiadau polisi; Ymgyrch cofrestru i bleidleisio; Datganiadau gan yr Eglwys ac elusennau Catholig; Dolenni i adnoddau.

* Yr Eglwys yng Nghymru – Datganiad Archesgob Cymru am yr etholiad, gweddiau a dolenni at adnoddau perthnasol – https://www.churchinwales.org.uk/cy/news-and-events/engage-with-election-in-a-spirit-of-respect-and-civility-archbishop/

* Cymorth Cristnogol – Gweithredu ar Dlodi – https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week/campaign
Adnoddau i ymwneud ag ymgeiswyr ynghylch materion tlodi gartref ac yn fyd-eang; adnoddau astudio a gweddi ar gyfer eglwysi a grwpiau.

Cymorth Cristnogol – https://www.christianaid.org.uk/get-involved/campaigns/general-election-landing-page-campaigns
Cwestiynau i’w gofyn i ymgeiswyr, a chanllawiau byr am Heddwch; Cyfiawnder Dyled; a Chyfiawnder Hinsawdd. Sut i feithrin perthynas gyda’ch AS newydd wedi’r etholiad.

CAFOD – https://cafod.org.uk/campaign/uk-general-election-2024-a-guide-for-catholic-voters
Maniffesto etholiadol CAFOD; Canllawiau am ymgysylltu ag ymgeiswyr; Erthyglau nodwedd; Nodiadau briffio i’w lawrlwytho am: Cymorth a datblygu rhyngwladol; Busnes a hawliau dynol; Newid hinsawdd; Dileu dyledion; Systemau bwyd a sofraniaeth hadau; Adeiladu cymunedau cydnerth a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol; Costau byw; Mudo a lloches.

CAFOD (gyda Chymdeithas St Vincent de Paul) – https://shop.cafod.org.uk/collections/frontpage/products/general-election-resources
Year of Encounter – Canllawiau o ran ymwneud ag ymgeiswyr

Home for Good & Safe Families – https://homeforgoodandsafefamilies.ecampaign.org.uk/GeneralElection2024
Llythyr i’w anfon at ymgeiswyr am angen pob plentyn am gartref sefydlog.

Cymdeithas y Beibl (a Christians in Politics) – https://www.biblesociety.org.uk/about-us/our-work/england-and-wales/britain-and-the-bible/
Llyfryn a fideo am berthynas gwleidyddiaeth a’r Beibl

Adnoddau gan gynghreiriau y mae rhai o aelod eglwysi neu fudiadau Cytûn yn aelodau ohonynt

Let’s End Poverty (a gefnogir gan yr Eglwys yng Nghymru, Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, yr Eglwys Fethodistaidd, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Byddin yr Iachawdwriaeth, CSAN [yr Eglwys Gatholig] a nifer o eglwysi lleol a mudiadau Cristnogol eraill) – https://letsendpoverty.co.uk/election/
Ymgyrch i godi phroffil tlodi fel mater etholiadol; ymrwymiad y gall ymgeiswyr ei arwyddo.

Nature 2030 (a gefnogir gan ARocha UK/EcoEglwys) – https://nature2030.com/
Ymgyrch i adfer bioamrywiaeth a natur erbyn 2030.

Citizens UK Cymru (y mae nifer o gynulleidfaoedd lleol yn aelodau ohono) – https://www.citizensuk.org/campaigns/citizens-manifesto/
Adnoddau am hybu cofrestru ar gyfer yr etholiad a maniffesto Citizens UK

Climate Justice Coalition (Mae CAFOD a Chymdeithas y Cyfeillion yn aelodau; a hefyd Christian Climate Action, Columban Missionaries Britain, Faith for the Climate; a Climate Cymru, y mae Cytûn yn aelod ohono) – https://climatejustice.uk/general-election-2024/
Dolenni at adnoddau aelodau’r gynghrair, yn bennaf ynghylch newid hinsawdd a’r amgylchedd.

ROC Street Angels (y mae llawer o eglwysi lleol yn cydweithio â nhw ar gynlluniau angylion y stryd/night light) – https://www.streetangels.org.uk/news/general-election-guidance
Canllaw cryno am weddïo, gweithredu ac ymateb yn ystod yr ymgyrch etholiadol

Debt Justice (a sefydlwyd gan eglwysi dan yr enw Jubilee Debt Campaign) – https://debtjustice.org.uk/actions/this-election-cancel-the-debt
Deiseb i’r pleidiau atal dyledion gwledydd incwm isel.

Adnoddau gan fudiadau Cristnogol eraill

Y Gynghrair Efengylaidd – https://www.eauk.org/general-election
Ymchwil diweddar am agweddau Cristnogion tuag at wleidyddiaeth; canllawiau am drefnu cyfarfodydd etholiadol; podlediadau, blogiau ac erthyglau.

Pray Your Part (Eglwys Loegr) – https://www.churchofengland.org/about/topics/pray-your-part-general-election-2024
Adnodd gweddi ar gyfer 21 diwrnod (Mehefin 14 – Gorffennaf 4). Mae angen cofrestru trwy’r ddolen uchod i dderbyn y deunydd.

Green Christian ac Operation Noah – https://greenchristian.org.uk/general-election-pack-for-churches/
Canllawiau am gyflwyno safbwyntiau Cristnogol am yr amgylchedd yn ystod yr ymgyrch; ac adnoddau addoli.

CARE – https://www.engage24.org.uk/
yn cynnwys erthyglau am ddarpar ASau Cristnogol, cwis, blog, podlediadau a gweddiau amserol.

* Ymddiriedolaeth Trussell – https://www.trusselltrust.org/get-involved/campaigns/manifesto/
Maniffesto Etholiad Cyffredinol – Dyfodol heb yr angen am fanciau bwyd

Canllawiau am gyfraith etholiadol (yn ogystal â chynnwys rhai o’r dolenni uchod)

Y Comisiwn Elusennau – https://www.gov.uk/government/publications/speaking-out-guidance-on-campaigning-and-political-activity-by-charities-cc9/charities-elections-and-referendums
Y Comisiwn Elusennau – canllawiau ar gyfer ymgeiswyr, ond yn ddefnyddiol hefyd i eglwysi ac elusennau – https://www.gov.uk/guidance/charities-and-the-general-election-information-for-parliamentary-candidates

* Y Comisiwn Etholiadol – https://www.electoralcommission.org.uk/cy/cod-ymarfer-ymgyrchwyr-nad-ydynt-yn-bleidiau

Cwmni cyfreithwyr Stone King – https://www.stoneking.co.uk/sectors/charity-law/campaigning-and-electoral
ac yn benodol ar gyfer grwpiau ffydd – https://www.stoneking.co.uk/faith-and-election-law

Canllaw cynhwysfawr blog Law & Religion – https://lawandreligionuk.com/2024/05/28/general-election-2024-campaigning-and-political-activity/

Dylanwad ysbrydol mewn etholiadau – blog Law & Religion – https://lawandreligionuk.com/2024/05/08/spiritual-influence-and-elections-an-update/