1. Trefnwch oedfa yn canolbwyntio ar yr hinsawdd, i archwilio seiliau diwinyddol a gwyddonol gofalu am y cread a gweithredu am yr hinsawdd, i weddïo, ac ymrwymo i weithredu.
Porwch isod ac (yn Saesneg) yn https://www.climatesunday.org/resources ar gyfer ysbrydoliaeth ac i ganfod adnoddau addoli addas at bob traddodiad eglwysig.

2. Ymrwymwch fel cymuned eglwysig leol i weithredu’n hir dymor i leihau eich allyriadau nwyon tŷ gwydr eich hunain.
Ymunwch ag un o’r rhaglenni sy’n bodoli eisoes megis Eco Church neu LiveSimply

3. Codwch eich llais i ddweud wrth wleidyddion eich bod eisiau i ddyfodol glanach, gwyrddach a thecach fod wrth galon y cynlluniau i ailadeiladu economi gref.
Darllenwch ac arwyddwch Ddatganiad ‘Dyma’r Amser’ Clymblaid yr Hinsawdd fel unigolyn ac fel eglwys.

Beth yw Sul yr Hinsawdd?

Mae menter Sul yr Hinsawdd yn galw ar bob eglwys leol, enwad, ffrwd a rhwydwaith Cristnogol i gynnal oedfa yn canolbwyntio ar yr hinsawdd ar unrhyw ddyddiad cyfleus o 6 Medi 2020. Yn yr oedfa hon bydd cynulleidfaoedd yn cael eu hannog i wneud ymrwymiad byr a syml i fwy o weithredu i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn eu haddoldy a’u cymuned eu hunain, ac i godi llais i alw am weithredu mwy cadarn gan lywodraethau. Fe fydd amrywiaeth o ddeunydd addoli ac adnoddau eraill yn cael eu darparu ymlaen llaw fel y gall eglwysi ddewis yr hyn sydd fwyaf addas i’w traddodiad a’u hanghenion. Ein gweledigaeth yw gadael etifeddiaeth barhaol o filoedd o eglwysi ar draws y Deyrnas Unedig fydd wedi’u harfogi’n well i fynd i’r afael â’r mater tyngedfennol hwn fel rhan o’u disgyblaeth a’u cenhadaeth arferol; a gwneud cyfraniad sylweddol iawn i ymdrechion cymdeithas ddinesig i sicrhau gweithredu cenedlaethol a rhyngwladol yng nghynhadledd COP26 a gynhelir yn Glasgow yn ystod 2021.

Pwy sy’n trefnu Sul yr Hinsawdd?

Mae Sul yr Hinsawdd yn cael ei drefnu gan Rwydwaith Materion Amgylcheddol Eglwysi ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae hwn yn dwyn ynghyd arweinyddion amgylcheddol y prif enwadau, rhai urddau Cristnogol, a’r asiantaethau Cristnogol sy’n ymwneud â’r amgylchedd, argyfyngau a datblygu. Ymhlith y mudiadau sy’n aelodau sydd eisoes wedi cefnogi’r fenter yn ffurfiol mae CAFOD, Cymorth Cristnogol, Tearfund, A Rocha, Operation Noah, Green Christian, Eglwys Loegr, yr Eglwys Fethodistaidd,  Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Eglwys yr Alban, Cytûn (Eglwysi ynghyd yng Nghymru) a’r Eglwys yng Nghymru.