Dylai’r Ysgrifennydd Cyffredinol fod â’r nodweddion canlynol:

  • gweledigaeth a brwdfrydedd dros eciwmeniaeth a chenhadaeth
  • rhuglder yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • cryfderau cyfathrebu i’w defnyddio yn yr Eglwysi a chymdeithas ehangach yng Nghymru
  • cryfderau gweinyddol
  • y gallu i arwain tîm

Dulliau Asesu

Ff = Ffurflen gais
C  = Cyfweliad
Cyf = Cyflwyniad

NodweddionHanfodolDymunolDull Asesu
1. Addysg a HyfforddiantAddysg ffurfiol i lefel gradd.   Dangos dealltwriaeth o’r materion diwinyddol sy’n wynebu eglwysi.   Hyfedredd mewn amrywiaeth o gymwysiadau TG megis Microsoft Office.  Gradd mewn diwinyddiaeth. Hyfforddiant neu gymwysterau pellach mewn eciwmeniaeth a/neu reoli.    Ff Tystysgrifau     Ff
2. Profiad perthnasol.Cristion brwdfrydig ac ymroddedig sy’n aelod ag enw da mewn Eglwys neu Enwad a gydnabyddir gan CYTÛN/CTBI   Profiad mewn perthynas rhwng eglwysi.   Cyfathrebwr llwyddiannus.   Meddu ar, ac arddangos, sgiliau rheoli eang sy’n briodol i fudiadau gwirfoddol a chysylltiadau ymledol; tystiolaeth o hyn fyddai bod wedi gweithio’n effeithiol fel rheolwr yn flaenorol, a chan gynnwys bod yn atebol am Gyllid ac Adnoddau DynolSwyddogaethau arwain mewn eglwys sy’n aelod.  Y gallu i drefnu digwyddiadau o bwys.   Ysgrifennu a chyflwyno anerchiadau i amrywiaeth o gynulleidfaoedd a chyfryngau, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol.Ff           Ff. C.     Ff. C. Cyf.     Ff. C.
3. Gwybodaeth a sgiliau arbennigDangos ymwybyddiaeth o fyd yr Eglwys yn ei ehangder a’i amrywiaeth yng Nghymru a thu hwnt, a bod yn agored i wahanol fathau o  ddiwinyddiaeth, eglwysoleg a chanfyddiadau am eciwmeniaeth   Dangos ymwybyddiaeth o Ffydd a Chredoau eraill y Byd   Meddyliwr creadigol ac arloesol.   Y gallu i weithredu gyda gwahanol ddulliau o addoli.       Y gallu i gyfathrebu’n rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig yn Gymraeg a Saesneg.     Meddu ar sgiliau rhwydweithio a hwyluso rhagorol, a dangos tystiolaeth o hyn  Gwybodaeth o sylfeini ffydd a threfn i’r Eglwysi yng Nghymru.   Cynhyrchu deunyddiau ar gyfer addoliad gan gynnwys achlysurol rhyng-ffydd a digwyddiadau sifig/cenedlaethol.   Gallu arddangos y sgiliau cyfathrebu ac addysg oedolion i lunio gwahanol fathau o gyfarfodydd ac ymwneud ag eraill.  C. Cyf.                   Ff     Ff.C.     Ff           C           Ff
4. Priodweddau arbennigBod yn frwd dros genhadaeth ac eciwmeniaeth, gyda’r gallu i danio ac ysbrydoli eraill.   Dangos gallu fel arweinydd tîm           Dangos gallu i ddatblygu a rheoli baich gwaith unigol   Y gallu i fwrw ymlaen â phrosiect at ei derfyn.            Parodrwydd i weithio ar y cyd a chydag empathi mewn tîm a chyda phartneriaid eraill.Ff.C.         Ff.C.         Ff         Ff.C.
5. Gofynion eraillParodrwydd i deithio’n helaeth,  gan gynnwys dramor. Parodrwydd i weithio rhai penwythnosau a nosweithiauDeiliaid trwydded yrru gyfredol.Ff