Yn gyfrifol i:

Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yn gyfrifol am:

 • Y Gweinyddwr a Chynorthwyydd Personol yr Ysgrifennydd Cyffredinol
 • Hwylusydd Ffydd Trefn a Thystiolaeth
 • Swyddog Polisi

Pwrpas y Rôl

Darparu arweiniad gyda gweledigaeth ar eciwmeniaeth ac ymwneud cyhoeddus gan Eglwysi Cymru, a hwyluso a dwyn ymlaen y rhaglen waith a’r blaenoriaethau a osodir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr Cytûn i wasanaethu’r Eglwysi.

Cyfrifoldebau a Swyddogaethau Cysylltiedig:

1          Hyrwyddo Cenhadaeth trwy Undod

 • hyrwyddo deialog rhwng arweinwyr yr eglwysi sy’n aelodau o Cytûn
 • cychwyn a chefnogi rhaglenni a chynlluniau i gryfhau ymwneud rhyng-eglwysig, trwy feithrin perthynas agosach gydag eglwysi eraill a grwpiau o eglwysi a thrwy gyfarfodydd anffurfiol gyda chyrff perthnasol eraill
 • trwy oruchwylio cefnogaeth i’r Cyfamod dros Undod yng Nghymru trwy Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol.
 • trwy gefnogi Cyngor yr Eglwysi Rhyddion
 • trwy helpu’r Eglwysi i hyrwyddo’r ymrwymiadau a wnaed ganddynt a’u cynorthwyo i ymateb i bobl o wahanol ffydd

2          Annog Bywyd Eglwysig sy’n cael ei Rannu

 • cyfarfod ac ymgynghori ag Arweinwyr Eglwysig a chymryd rhan briodol yn nhrafodaethau eu cyrff llywodraethol
 • galluogi’r Eglwysi a’r Enwadau i hyrwyddo ymatebion a strategaethau ar y cyd, gan gynnwys y rhai y cytunwyd arnynt gyda CTBI
 • cefnogi asiantaethau eglwysig megis Cymorth Cristnogol, CAFOD, etc

3          Galluogi Cytûn i chwarae ei ran ym mywyd cyhoeddus y genedl

 • cysylltu â’r Senedd, Llywodraeth Cymru ac eraill dros ymwneud Cytûn a gwasanaethau a dathliadau cenedlaethol
 • sicrhau yr ymatebir yn briodol i fentrau gan y llywodraethau datganoledig a llywodraeth y DU

4          Llywodraethiant a Rheoli

 • Ymgymryd â rôl prif weithredwr ac ysgrifennydd cwmni Cytûn fel cwmni elusennol cyfyngedig trwy warant
 1. Sicrhau bod gan yr Ymddiriedolwyr yr adnoddau digonol ar gyfer y penderfyniadau mae angen iddynt eu cymryd
 2. Sicrhau y gweithredir penderfyniadau’r Ymddiriedolwyr yn gywir
 3. arfer rheolaeth gyffredinol a chydgordio gwaith CYTÛN, rheolaeth ariannol a goruchwylio staff
 4. sicrhau drafftio papurau, adroddiadau, agendau i holl gyfarfodydd CYTÛN
 5. mynychu cyfarfodydd bwrdd CTBI a chydweithredu â CTBI
 6. bod yn gyfrifol am gyflwyno datganiadau cyhoeddus ysgrifenedig a rhai a ddarlledir.

5             Sicrhau cynrychiolaeth CYTÛN

 • ar Fforwm Cymunedau Ffydd y Senedd, ac ar Gyngor Rhyng-Ffydd Cymru
 • trwy eiriolaeth Eglwysi ac Enwadau Cymru yng nghynghorau ehangach yr Eglwys:
 • a) ym Mhrydain ac Iwerddon,
 • b) Cyngor yr Eglwysi Ewropeaidd (CEC) a chyfarfodydd Ysgrifenyddion Cyffredinol Cynghorau Eglwysi Cenedlaethol Ewrop, ac
 • c) fel Cynrychiolydd Dirprwyedig i Gyngor Eglwysi’r Byd ac Ymgynghorydd Eciwmenaidd i gyfarfodydd ei Bwyllgor Canolog

Efallai y gofynnir i’r Prif Weithredwr ymgymryd â thasgau eraill ar wahân i’r uchod fel y cytunir arnynt gyda Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Oriau:

37.5 yr wythnos

Cyflog:

£44,158 y flwyddyn. 

Anogir pob aelod o’r staff sydd heb fod mewn cynllun pensiwn i ymuno â’r cynllun pensiwn a gynigir gan Cytûn.